Projecten

Project management

Elke organisatie wordt periodiek geconfronteerd met een omvangrijk of ingrijpend telematicaproject. Bijvoorbeeld het vervangen van installaties of netwerken, het uitbreiden of juist saneren van bestaande voorzieningen, bedrijfsverhuizingen of de implementatie van nieuwe technologieën.

Deze trajecten vragen vaak om kennis en capaciteit die niet altijd aanwezig of vrij te maken is. Vooral vanwege het incidentele karakter, ontbreekt het veel organisaties aan projectroutine en actuele kennis van de techniek. Dit nu, zijn twee goede redenen voor het tijdelijk aanvullen van uw eigen kennis en ervaring.

Ebritec begeleidt uw telematicaprojecten. Integraal of op door u gewenste onderdelen. Onze kennis en visie vormen daarbij een effectieve aanvulling op uw eigen capaciteiten. Onze ervaring behoedt u voor valkuilen met soms grote operationele en financiële gevolgen.

Onze diensten

Elk project heeft zijn eigen, unieke eigenschappen. Omvang, techniek, impact, planning en kosten zijn hiervan slechts voorbeelden. Toch zijn er ook veel overeenkomsten, met name in de aanpak en werkwijze gedurende een project. Door de jarenlange ervaring heeft Ebritec een eigen, efficiënte werkwijze ontwikkeld voor zowel grootschalige als technisch complexe projecten. Wij zijn daardoor in staat organisaties te ondersteunen in alle onderdelen van telecommunicatieprojecten. Van het begeleiden op specifieke onderdelen tot het integrale projectmanagement (directievoering).

Directievoering of algemene projectleiding

Onder directe aansturing van de opdrachtgever wordt het gehele project begeleid door een senior projectmanager. Deze is verantwoordelijk van het opstellen van de eerste planning tot en met de oplevering en afronding van het project. De projectmanager bewaakt tevens de projectvoortgang en stuurt interne- en externe partijen aan. Door gebruik te maken van onze kennis en ervaring wordt uw operationele organisatie minimaal belast en vrijgehouden voor uw kerntaken: de bediening van uw klanten.

Projectonderdelen:

Voorfase

In het voortraject wordt een heldere, werkbare en toekomstvaste communicatiestructuur ontworpen, volledig afgestemd op de interne werkprocessen en de interactie tussen de organisatie en zijn klantomgeving.
Door in de eerste fasen een niet-technische benadering te kiezen, wordt de juiste focus op organisatie en processen bereikt. Uiteindelijk resulteert dit in een optimale inzet van technische middelen om een effectieve bereikbaarheid te realiseren.

Opstellen projectplan

Het maken van een reële en haalbare projectplanning is de basis van elk project. Door de vele afhankelijkheden is ervaring hierbij onontbeerlijk.

Toetsing projectbegrotingen

Het juist begroten van projecten blijkt in de praktijk geen eenvoudige aangelegenheid. Budgetoverschrijdingen lijken eerder regel dan uitzondering en kunnen leiden tot het beschadigen van waardevolle managers. Toch blijft het begroten van projectplannen een interne aangelegenheid. Ebritec kan echter ondersteuning bieden bij het opstellen van begrotingen of, in de vorm van een second-opinion, reeds opgestelde begrotingen toetsen op hun realiteitsgehalte. Hiermee kunnen onaangename verrassingen tijdens of na het project worden voorkomen.

Opstellen Programma van Eisen

In veel gevallen van vernieuwing of wijziging van systemen of netwerken, zal vanuit de organisatie moeten worden vastgesteld welke eisen er moeten worden gesteld aan de technische oplossingen. U kunt dit natuurlijk overlaten aan uw leverancier en uw medewerkers, echter, dan is de kans groot dat topzware systemen worden aangeschaft waarvan uiteindelijk slechts een fractie wordt benut. Onze onafhankelijke consultants begeleiden uw organisatie bij het vaststellen van wat werkelijk noodzakelijk en toekomstvast is en stellen hieruit een gedegen Programma van Eisen op.

Opstellen bestek

Bij grotere projecten is een Programma van eisen niet voldoende om een verantwoorde leveranciersselectie te kunnen maken. Hiervoor wordt het Programma van eisen aangevuld met algemene-, juridische-, plannings- en faseringsrandvoorwaarden. Op basis van een goed doortimmerd bestek worden leveranciers gedwongen tot het aanbieden van een heldere offerte, die in concurrentie goed vergelijkbaar is.

Implementatie

Wanneer de keuze voor systemen en leveranciers eenmaal is gemaakt, start de implementatie-/ realisatiefase. Voor de installatie, implementatie en ingebruikname stellen wij een detailplanning op binnen het raamwerk van de integrale projectplanning. In deze fase van het project zullen zowel leverancier als opdrachtgever de nodige werkzaamheden moeten uitvoeren. De projectmanagers van Ebritec begeleiden, coördineren en bewaken deze werkzaamheden en dragen zorg voor een efficiënte samenwerking tussen opdrachtgever en leverancier.

Begeleiding ingebruikname en oplevering

De uiteindelijke ingebruikname van nieuwe diensten en/of systemen is een zorgvuldige aangelegenheid. De impact van deze fase op de lopende processen in de organisatie is zeer groot. Een goed begeleide ingebruikname, ondersteund door operationeel deskundigen is hierbij onontbeerlijk. Deze projectfase kent bovendien een aantal testmomenten waarop de oplevering wordt gebaseerd.

Ebritec coördineert het uitvoeren van systeem- en bedrijfstests, gevolgd door het opstellen van testprotocollen en Protocollen van Oplevering, om te beoordelen of leveringen compleet zijn en functioneren zoals bedoeld.